Trong Thế giới Nông nghiệp, trồng trọt là một trong những hoạt động quan trọng nhất. Ngoài việc là một nguồn thực phẩm, trồng cây cũng mang lại lợi ích môi trường tuyệt vời.