Ok, tất cả mọi người, gặp lại với quản trị viên luôn chia sẻ thông tin xu hướng. Nhân dịp này, quản trị viên sẽ thảo luận về thông tin (Cập Nhật Liên Kết 18++) nodebisteabrirlapuerta full clip đây.